Våre tjenester

Litt om fjellsikring:

Det er som oftest 2 grunner for at det er nødvendig med fjellsikring:

  1. Når det utføres arbeid som medfører rystelser, som sprenging,  kan det oppstå forløsing i bergmassen som medfører utrasning eller nedfall av stein. Slike utrasninger kommer plutselig og er ofte farlige, enten de skjer mens arbeidet pågår eller etter når skjæringen eller området er tatt i bruk. Sikring av sprengte flater og nærliggende fjellskjæringer er derfor en viktig oppgave ved alt sprengingsarbeid.
  2. Naturlig forvitring av bergmassen. Stadig mer ekstremvær med regn, vind og kulde påvirker fjellskjæringene rundt oss. Vann som fryser til is i bergsprekker fører til frostsprenging som kan medføre utrasning eller nedfall av stein. Trær som vokser i fjellskjæringer har ofte røttene i bergsprekker, dette kan medføre rotsprenging. Vind og regn som skyller ut massen som en stein ligger på og dermed får den til og rase ut.

Ofte ser vi at det kan være kombinasjoner av de overstående som medfører nedfall av stein.

Når vi skal avgjøre hvilken sikringstiltak som er nødvendige må vi først vurdere faren for at noe skal falle ned eller rase ut, og hvilken konsekvenser dette vil få.

Fjelloppdrag kan utføres fra  lift, tau eller kran. I noen tilfeller benyttes helikopter. Erfaring viser at prisen stiger ut ifra hvor vanskelig tilkomsten til arbeidsområdet er.

Fjellsikring er tungt fysisk arbeid, det tar tid og vi må ALLTID sette sikkerheten først!

IMG_0142

Wimo Fjellsikring utfører:

Fjellrensking 
Erfarent personell løsner steiner som kan løsnes med et spett. Dette benytter vi også som en kartlegging for videre arbeider, noe som gjør dette til en av de viktigste jobbene våre! En del av fjellrensk jobben er ofte vegetasjons rensk for å hindre vegetasjon å slår røtter, noe som kan føre til større sprekkdannelser. I noen tilfeller må farlige fjellpartier løses opp med luftputer som trykker ut steiner med et trykk på , eller sprenging.

Spylerensk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wimo Fjellsikring kan tilby høytrykksspyling av fjell for å fjerne løsmasser og lignende som ligger eller henger i fjellveggen. Vårt spyle utstyr oppfyller Statens Vegvesens krav om 700l vann/min

Fjellbolter og fjellband  

En bolt er en stålstang som har til oppgave å overføre vekt fra en løs stein eller blokk over til fast fjell. På den måten binder bolten løse deler sammen med fast fjell, og hindrer dem i og rase ut eller falle ned. Boltene har varierende lengde og tykkelse ut fra hva de skal holde på plass.  Måten de festes til fjellet på kan også variere, Wimo Fjellsikring bruker som oftest fullt innstøpte bolter eller bolter som festes i enden med epoxylim.

Steinsprangnett og Issikringsnett

Dette er et nett som legges over hele området eller skjæringen for og forhindre at stein faller ut, brukes ofte når det er mye småstein som er løs eller kan løsne. Issikringsnett er det samme nettet men det festes litt annerledes til fjellet, det har som oppgave og forhindre at issvuller faller ned fra fjellveggen. Nettene som Wimo Fjellsikring bruker har en stålstreng på 2,7mm som er plastbelagt, nettet har en strekkstyrke på 350 – 550N /mm2.  Vi leverer i svart eller grå utførelse.

Wirenett

Brukes for å sikre større steinmasser.

Songemur
Et mindre gjerde laget av trykkimpregnert trevirke på 48mm *98mm som boltes i fjellet. Stanser mindre løsmasser.

Finmasket not                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Et finmasket nett som samler opp mindre løsmasser i fjellet. Brukes som midlertidig sikring.

Festing med grove bolter eller slag

Brukes i tilfeller hvor fjellet er svært porøst eller har store løsmasse slepper. Noen ganger må det borres opp til  åtte meter inn i fjellet for å finne solid feste. Det bruks da stag som et alternativ til bolter. Et mye brukt stagtype er Ischebeckstag der staget har en borekrone i enden. Disse fungerer da som «selvborrende» og blir stående i fjellet når de er borret inn. De er hule så det er mulig og pumpe inn gysemasse for å oppnå god nok innfestning og binding i massen.

Betongsprøyting

Ved virkelig dårlig fjell kan det sprutes en spesial betong på bergmassen for at den skal få en solid overflate, oftest i tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig med rensking.  Avhengig av forholdene brukes armert betong eller nett under. Vi står da i lift eller kran og spruter betongen på for hånd.